Inleiding

Pediloka neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie is Pediloka?

Pediloka is een éénmanszaak, geleid door Tine Konings, kantoorhoudende te Heuvelweg 4, Rijkevorsel (België), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0677.762.457

Pediloka is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pediloka de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Pediloka jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pediloka persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Pediloka voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Pediloka worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Financiële administratie

DoeleindeFinanciële administratie
GegevensFactuuradres, openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Dienst

DoeleindeVerlenen van de dienst zelf
GegevensNAW-gegevens, E-mailadres, geslacht, geboortedatum Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd werden
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Analytics

DoeleindeWebsite analytics
GegevensSurfgedrag, Locatie
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
Bewaartermijnmaximaal 2 jaar

Berichten en reviews

DoeleindePlaatsen van berichten of reviews
GegevensNaam, inhoud van het bericht
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chat

DoeleindeChatfunctie
GegevensNaam, E-mailadres, inhoud van het bericht 
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Pediloka heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen In je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Pediloka over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Pediloka. Je kunt verzoeken dat Pediloka je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Pediloka te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Pediloka of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Pediloka te verkrijgen. Pediloka zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij deze gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Pediloka je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Pediloka

Een verzoek kan verstuurd worden via de website of op +32 473 78 16 76. Pediloka zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Pediloka een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Pediloka je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan Verwerkers. Om deze gegevens te verwerken, maakt Pediloka gebruik van Salonized, waarmee een verwerkersovereenkomst bestaat. Het kan zijn dat Pediloka verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Pediloka je gegevens gebruikt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Pediloka jouw gegevens verwerkt. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouders op het gebied van privacybescherming.